Trang 11090, kết quả từ 110891 tới 110900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 4/4/, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trà Thanh út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Thanh út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Ngọc Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Công Xí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Xí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Văn Mốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110851108611087110881108911090110911109211093...74341