Trang 11094, kết quả từ 110931 tới 110940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Từ Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Thị Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 2/1/, hi sinh 16/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110891109011091110921109311094110951109611097...74341