Trang 11101, kết quả từ 111001 tới 111010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Dỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Tưởng Thị Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng Thị Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Đức Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Thị Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110961109711098110991110011101111021110311104...74341