Trang 11104, kết quả từ 111031 tới 111040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Công Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Công Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Nhựt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Công Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 18/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Trường Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trường Tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110991110011101111021110311104111051110611107...74341