Trang 11110, kết quả từ 111091 tới 111100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lương Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Tr. Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tr. Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 28/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần P. Hoanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần P. Hoanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111051110611107111081110911110111111111211113...74341