Trang 11112, kết quả từ 111111 tới 111120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Thị Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đỡ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương C. Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương C. Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Thị Bụi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Bụi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Phú Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phú Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111071110811109111101111111112111131111411115...74341