Trang 11118, kết quả từ 111171 tới 111180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Thị Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Thái Bá Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Xử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Xử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Ché

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Ché, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Nhiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Xã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Xã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111131111411115111161111711118111191112011121...74341