Trang 11123, kết quả từ 111221 tới 111230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dật, nguyên quán chưa rõ, sinh 11/6/, hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phước Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Từ Thị A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Thị A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Dương Kim Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Kim Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 18/, hi sinh 18/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Phỉ Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111181111911120111211112211123111241112511126...74341