Trang 11124, kết quả từ 111231 tới 111240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Truyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Truyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bùi Thị Bích Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bích Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111191112011121111221112311124111251112611127...74341