Trang 11129, kết quả từ 111281 tới 111290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đối, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Phỉ Diệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Diệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Cổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Thái Bá Quay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Quay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111241112511126111271112811129111301113111132...74341