Trang 11131, kết quả từ 111301 tới 111310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn thị Yến Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Yến Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 8/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đặng Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn San, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111261112711128111291113011131111321113311134...74341