Trang 11145, kết quả từ 111441 tới 111450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Thái Bá Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Chơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Viết Kiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Kiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/11/, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lưu Tấn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Tấn Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn V. Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Công Sáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Sáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111401114111142111431114411145111461114711148...74341