Trang 11146, kết quả từ 111451 tới 111460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Phỉ Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Đình Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Đức Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Xiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ ... Thị Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Thị Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Thái Bá Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 27/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111411114211143111441114511146111471114811149...74341