Trang 11149, kết quả từ 111481 tới 111490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Dương Hữu Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hữu Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 19443, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Ngọc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111441114511146111471114811149111501115111152...74341