Trang 11151, kết quả từ 111501 tới 111510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phú Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Thái Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trương Công Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Biện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Đức Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Thái Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Minh Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111461114711148111491115011151111521115311154...74341