Trang 11152, kết quả từ 111511 tới 111520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn H. Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Phú Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Phú Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn T. Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T. Thuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tống Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 29/8/, hi sinh 9/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Thị Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111471114811149111501115111152111531115411155...74341