Trang 11162, kết quả từ 111611 tới 111620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Công Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Phỉ Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111571115811159111601116111162111631116411165...74341