Trang 11167, kết quả từ 111661 tới 111670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Hiển Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Dương Hiển Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Trưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Dương Thị Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Khá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Thanh Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Thủy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111621116311164111651116611167111681116911170...74341