Trang 11168, kết quả từ 111671 tới 111680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Tấn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Tấn Hổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 3/10/, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Viết Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Phỉ Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Tr. Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tr. Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Huỳnh Đức Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111631116411165111661116711168111691117011171...74341