Trang 11171, kết quả từ 111701 tới 111710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Cao Giống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Giống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Huấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Thành Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111661116711168111691117011171111721117311174...74341