Trang 11172, kết quả từ 111711 tới 111720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỡi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỡi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lương Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 7/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Bối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đào thị Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào thị Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111671116811169111701117111172111731117411175...74341