Trang 1118, kết quả từ 11171 tới 11180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Thị Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lép, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 5/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Thị Thính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Thính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...111311141115111611171118111911201121...74341