Trang 11190, kết quả từ 111891 tới 111900 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
  2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
  3. Liệt sĩ Trần Đức Hùng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trần Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
  4. Liệt sĩ Nguyễn Chính

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
  5. Liệt sĩ Trần Xuân Trường

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trần Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
  6. Liệt sĩ Lê Thị Canh

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Thị Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
  7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thởi

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Thởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
  8. Liệt sĩ Phạm Ngọc Anh

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phạm Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
  9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
  10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...111851118611187111881118911190111911119211193...74341