Trang 11193, kết quả từ 111921 tới 111930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hồ Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Láng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Láng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lương Quang Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quang Đảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đổ Văn Mâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đổ Văn Mâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lương Thành Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thành Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Bùi Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111881118911190111911119211193111941119511196...74341