Trang 11199, kết quả từ 111981 tới 111990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Kim Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Kim Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Dương Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Viết Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111941119511196111971119811199112001120111202...74341