Trang 1121, kết quả từ 11201 tới 11210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Lạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 9/10/, hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 20/, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 6/8/, hi sinh 3/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chí Bá Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chí Bá Linh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 30/, hi sinh 24/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hồng Phe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Phe, nguyên quán chưa rõ, sinh 7/6/, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...111611171118111911201121112211231124...74341