Trang 1169, kết quả từ 11681 tới 11690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Dõng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dõng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 7/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thép, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Quang Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thành Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Tựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Công Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 25/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 16/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116411651166116711681169117011711172...74341