Trang 1199, kết quả từ 11981 tới 11990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Ngóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 27/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Mạnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Mạnh Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 3/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Công Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119411951196119711981199120012011202...74341