Trang 1219, kết quả từ 12181 tới 12190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tàu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 16/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đức Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Chường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Lùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Kim Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Dùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Theo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 5/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121412151216121712181219122012211222...74341