Trang 1231, kết quả từ 12301 tới 12310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 23/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Công Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/10/9165, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hồng Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 25/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Minh Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Minh Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Quang Quánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Quánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122612271228122912301231123212331234...74341