Trang 1235, kết quả từ 12341 tới 12350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Minh Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 24/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Thơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123012311232123312341235123612371238...74341