Trang 1236, kết quả từ 12351 tới 12360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Duyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Duyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 16/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 25/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đức Diệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Diệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 24/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123112321233123412351236123712381239...74341