Trang 1238, kết quả từ 12371 tới 12380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Từ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phước Hất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Hất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Thanh Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thanh Thuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Thị Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Lâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123312341235123612371238123912401241...74341