Trang 1242, kết quả từ 12411 tới 12420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gián

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gián, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Ngọc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Ngọc Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 10/4/, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123712381239124012411242124312441245...74341