Trang 1268, kết quả từ 12671 tới 12680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lãng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Cao Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Cao Biền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Dẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Dẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bũi Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bũi Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126312641265126612671268126912701271...74341