Trang 131, kết quả từ 1301 tới 1310 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tước

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  3. Liệt sĩ Lê Văn Tường

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyến

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  6. Liệt sĩ Cao Văn Thực

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Cao Văn Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  7. Liệt sĩ Vũ Đức Trị

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Vũ Đức Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  8. Liệt sĩ Phạm Quốc Tuân

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phạm Quốc Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 22/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
  10. Liệt sĩ Hoàng Tùng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...126127128129130131132133134...74341