Trang 1313, kết quả từ 13121 tới 13130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Cảnh Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bá Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Mậu Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Bá Lạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Lạp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 5/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Bá Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Bá Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Cảnh Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Bá Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 5/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 25/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...130813091310131113121313131413151316...74341