Trang 1314, kết quả từ 13131 tới 13140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Cảnh Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Lung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Bá Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 17/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Bá Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 20/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Mậu Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 30/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Cảnh Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1890, hi sinh 15/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 6/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Cảnh Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Mậu Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 13/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...130913101311131213131314131513161317...74341