Trang 2272, kết quả từ 22711 tới 22720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tiến Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Sỹ Luy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sỹ Luy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Mến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn May

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn May, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Quang Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226722682269227022712272227322742275...74341