Trang 2273, kết quả từ 22721 tới 22730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Viết Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Hồng Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thuỷ Văn Lôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thuỷ Văn Lôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226822692270227122722273227422752276...74341