Trang 2275, kết quả từ 22741 tới 22750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Duy Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Duy Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Tiến Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tiến Huề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227022712272227322742275227622772278...74341