Trang 2279, kết quả từ 22781 tới 22790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Thanh Đuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Đuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tấn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tấn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Xuân Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Hồng Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hồng Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Quang Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Bá Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 21/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tôn Sỹ Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Sỹ Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Ngọc Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Dy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 24/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227422752276227722782279228022812282...74341