Trang 2284, kết quả từ 22831 tới 22840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Khoẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khoẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 26/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cháu Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cháu Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Lịa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Lịa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227922802281228222832284228522862287...74341