Trang 2291, kết quả từ 22901 tới 22910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lô Lũi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lô Lũi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hải Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Từ Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...228622872288228922902291229222932294...74341