Trang 2292, kết quả từ 22911 tới 22920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đình Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Xuân Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Tường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Như Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vy Tiên Điu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vy Tiên Điu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...228722882289229022912292229322942295...74341