Trang 2303, kết quả từ 23021 tới 23030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ La Hoài Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Hoài Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đăng Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Tuyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiên Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiên Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...229822992300230123022303230423052306...74341