Trang 2305, kết quả từ 23041 tới 23050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Xứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Quang Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quang Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Chu Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Chu Viễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Anh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Đức Ngừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Ngừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...230023012302230323042305230623072308...74341