Trang 2308, kết quả từ 23071 tới 23080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mạnh Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạnh Chu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Trọng Hối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Hối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Hữu Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hữu Tuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đắc Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đắc Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Châu Ngọc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Ngọc Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...230323042305230623072308230923102311...74341