Trang 2311, kết quả từ 23101 tới 23110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Kim Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Kim Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Ngọc Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Thoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thoả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thế Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thế Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...230623072308230923102311231223132314...74341