Trang 2312, kết quả từ 23111 tới 23120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ai Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ai Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngàn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngàn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh D thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh D thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...230723082309231023112312231323142315...74341